DISCLAIMER INZAKE GEBRUIK VAN DE WEBSITE WWW.PASSIONFORCARSHOUTEN.NL EN DE  DAAROP VOORKOMENDE INFORMATIE

Passion for Cars Houten heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze websites verspreide informatie is slechts informerend van aard.

Passion for Cars Houten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze websites is verkregen.

Passion for Cars Houten garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd.
Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Passion for Cars Houten op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

Passion for Cars Houten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Passion for cars Houten de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.