ALGEMENE VOORWAARDEN PASSION FOR CARS HOUTEN BV 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit. 

1. Passion For Cars Houten: Passion For Cars Houten BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Houten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63594102. 

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Passion For Cars Houten een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

4. Overeenkomst: iedere tussen Passion For Cars Houten en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee Passion For Cars Houten zich heeft verbonden tot het (laten) verrichten van werkzaamheden/verlenen van diensten. 

5. Werkzaamheden/diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Passion For Cars Houten, dan wel derden, uit te voeren werkzaamheden en/of te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: 

 • stalling van voertuigen; 
 • het in de meest ruime zin des woords verzorgen en/of onderhouden van voertuigen; 
 • transportservice ten aanzien van voertuigen; 
 • de opslag van zaken, zoals banden, pallets en overige zaken. 

6. Voertuig: de zaak van de opdrachtgever waarop de werkzaamheden of diensten betrekking hebben. 

7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Passion For Cars Houten en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. 

3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

1. Elk aanbod van Passion For Cars Houten is vrijblijvend. Passion For Cars Houten kan zijn aanbod tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de opdrachtgever nog herroepen. 

2. Aan een aanbod van Passion For Cars Houten dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, alsmede aan een aanbod van Passion For Cars Houten dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Passion For Cars Houten gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen. 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Passion For Cars Houten niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

5. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Passion For Cars Houten, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Passion For Cars Houten anders aangeeft. 

6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

7. De opdrachtgever kan zijn rechten uit de overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Passion For Cars Houten overdragen aan derden. 

ARTIKEL 4. | DERDEN 

1. Passion For Cars Houten is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventueel door Passion For Cars Houten bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; zij kunnen, naast Passion For Cars Houten, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden voor zover de betreffende rechten en verplichtingen niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Passion For Cars Houten. 

2. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing. 

3. Onverminderd het recht van de opdrachtgever om van Passion For Cars Houten te verlangen dat de overeengekomen werkzaamheden c.q. diensten met inachtneming van artikel 7 deugdelijk worden opgeleverd, is Passion For Cars Houten nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van derden die hij bij de uitvoering van overeenkomst heeft betrokken, tenzij het gaat om derden die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden c.q. diensten leveren die behoren tot de werkzaamheden c.q. diensten die Passion For Cars Houten, gelet op zijn eigen bedrijfsactiviteiten, tevens zelfstandig uitvoert en de opdrachtgever redelijkerwijs niet kon weten dat voor de verrichting van die werkzaamheden c.q. diensten derden door Passion For Cars Houten zijn ingeschakeld. De aansprakelijkheid van Passion For Cars Houten is, ook in geval Passion For Cars Houten verantwoordelijk is voor de werkzaamheden c.q. dienstverlening van derden, beperkt tot hetgeen in artikel 13 is bepaald. 

4. Voor zover de overeenkomst in die werkzaamheden of diensten voorziet, verleent de opdrachtgever Passion For Cars Houten een volmacht namens de opdrachtgever rechtshandelingen uit naam van de opdrachtgever te verrichten ter zake de uitvoering van werkzaamheden c.q. diensten waarvoor Passion For Cars Houten, gelet op de beperkingen van zijn bedrijfsvoering, derden dient in te schakelen. Voor zover is overeengekomen dat de betaling van die werkzaamheden en/of diensten aan Passion For Cars Houten geschiedt, is de opdrachtgever aan deze derden geen betaling verschuldigd, echter geldt daarvoor evenwel de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in het vorige lid. De werkzaamheden als hier bedoeld omvatten, niet-limitatief bedoeld, ten minste: 

 • de uitvoering van Apk-keuringen door derden; 
 • reparatiewerkzaamheden; 
 • specialistische behandelingen van interieur, zoals leerbehandelingen; 
 • het opstellen van taxatierapporten; 
 • schadeafhandeling; 
 • kleine en grote technische onderhoudsbeurten; 
 • transportservice; 
 • nano-behandelingen; 
 • bandenwissel en vervanging van andere onderdelen van het voertuig. 

ARTIKEL 5. | STALLING EN OPSLAG VAN ZAKEN 

1. De overeenkomst ter zake van stalling en opslag omvat uitsluitend de stalling van het voertuig c.q. de opslag van zaken op locatie van Passion For Cars Houten alsmede de aanvullende werkzaamheden en/of diensten die uitdrukkelijk bij de pakketprijs zijn inbegrepen. 

2. De overeenkomsten als bedoeld in dit artikel worden aangegaan voor de bepaalde tijd die uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. In geval een stallings- of opslagperiode van ten minste een jaar is overeengekomen, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de overeenkomst conform het volgende lid tijdig is opgezegd. In geval een stallings- of opslagperiode van korter dan een jaar is overeengekomen, eindigt de overeenkomst na verstrijken van de overeengekomen duur van rechtswege. 

3. Opzegging van de overeenkomst van stalling of opslag die is aangegaan voor ten minste een jaar, geschiedt door een daartoe strekkende mededeling gericht aan de andere partij. In geval van opzegging door Passion For Cars Houten, geschiedt de opzegverklaring uiterlijk een maand voordat de overeengekomen bepaalde duur eindigt. In geval teruglevering van het voertuig c.q. de zaken geschiedt door afhalen daarvan door de opdrachtgever dan wel aflevering door of namens Passion For Cars Houten, geldt de dag van afhalen c.q. aflevering als dag van eindigen van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien, in geval afhalen van het voertuig c.q. de zaken door de opdrachtgever is overeengekomen, de opdrachtgever zijn voertuig c.q. zaken niet uiterlijk op de dag dat de overeenkomst eindigt, afhaalt, geldt dat de overeenkomst stilzwijgend is verlengd conform het vorige lid, één en ander onverminderd het recht van de opdrachtgever om met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.6 steeds over zijn voertuig c.q. zaken te mogen beschikken. 

4. In geval een stallings- of opslagperiode van korter dan een jaar is overeengekomen, is overeengekomen dat de opdrachtgever het voertuig c.q. de zaken bij afloop van die periode afhaalt op locatie van Passion For Cars Houten en de opdrachtgever zijn voertuig c.q. zaken niet uiterlijk op de dag dat de overeenkomst eindigt, afhaalt, geldt dat de opdrachtgever naar evenredigheid van de vertraging een aanvullende prijs voor de stalling c.q. opslag is verschuldigd, onverminderd het recht van Passion For Cars Houten het voertuig c.q. de zaken aan de opdrachtgever af te leveren en de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Tevens komt voor rekening van de opdrachtgever de schade die Passion For Cars Houten lijdt doordat hij de stallings- c.q. opslagruimte na afloop van de overeengekomen periode niet ter beschikking van derden kan stellen. 

5. Hetgeen in het lid 2 ten aanzien van stilzwijgende verlenging is bepaald, laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet. 

6. Opzegging van de overeenkomst doordat de opdrachtgever weer de beschikking krijgt over zijn voertuig c.q. zaken, laat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien van de lopende contractperiode, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, onverlet. (Gedeeltelijke) restitutie ten aanzien van de lopende contractperiode is niet mogelijk. De opdrachtgever is tevens niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. 

7. De opdrachtgever is in het kader van de overeenkomst verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarstelling van het voertuig c.q. de zaken aan Passion For Cars Houten. De looptijd van de stallings- c.q. opslagovereenkomst vangt aan op de daartoe overeengekomen dag en is niet afhankelijk van de dag waarop het voertuig c.q. de zaken aan Passion For Cars Houten beschikbaar wordt/worden gesteld. 

8. De opdrachtgever staat er voor in dat hij gerechtigd is dat hij het voertuig c.q. de zaken in bewaring mag geven, hij daarvan de rechtmatige eigenaar is en dat in/op voertuigen c.q. zaken geen verboden waren, zoals drugs aanwezig is/zijn. De opdrachtgever vrijwaart Passion For Cars Houten van alle aanspraken van derden ter zake en is verplicht de in verweer door Passion For Cars Houten te maken kosten, alsmede de daaruit voor Passion For Cars Houten voortvloeiende overige schade, aan Passion For Cars Houten te vergoeden. 

9. De opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst geen recht op toegang tot en beschikking van de opslagruimte, bijvoorbeeld om zelf werkzaamheden aan het voertuig te verrichten, tenzij het handelingen betreft in verband met opzegging van de overeenkomst of tussentijds afhalen van het voertuig c.q. de zaken. Het is de opdrachtgever niet toegestaan in de stalling- of opslagruimte te roken. 

10. De opdrachtgever staat ervoor in dat een WA volledig cascoverzekering ten aanzien van het voertuig is afgesloten. Desalniettemin kan Passion For Cars Houten aanvaarden dat het voertuig minder omvangrijk verzekerd is, welke omstandigheid volledig voor eigen risico van de opdrachtgever komt. Passion For Cars Houten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst, welke schade door een WA volledig cascoverzekering zou zijn gedekt indien de opdrachtgever zijn verplichting als bedoeld in de eerste zin van dit lid zou zijn nagekomen. 

11. Indien Passion For Cars Houten zulks wenselijk acht, is hij steeds gerechtigd het voertuig c.q. de zaken naar een andere bewaarplaats te verplaatsen. 

12. Onverminderd het bepaalde in lid 10 geldt in alle gevallen dat indien de opdrachtgever ter zake van schade toerekenbaar aan Passion For Cars Houten, een beroep kan doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering, de vergoeding van de verzekeraar geldt als volledige schadevergoeding, tenzij de opdrachtgever dientengevolge hogere premiekosten moet maken in welk geval Passion For Cars Houten, ter zijne keuze, de opdrachtgever voor dat nadeel compenseert dan wel de schade zonder tussenkomst van de verzekeraar herstelt. 

13. Het voertuig c.q. de zaken kunnen uitsluitend door de rechtmatige eigenaar aan Passion For Cars Houten in bewaring worden gegeven. 

ARTIKEL 6. | LOSSE OPDRACHTEN 

1. Dit artikel is van toepassing op de uitvoering van eventuele werkzaamheden en diensten ten tijde van de stalling of opslag die niet bij de pakketprijs van stalling c.q. opslag zijn inbegrepen, alsmede werkzaamheden en diensten die zonder overeenkomst van stalling of opslag worden verricht of verleend. 

2. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij Passion For Cars Houten tijdig alle informatie verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de opdracht redelijkerwijs relevant is. 

3. De overeenkomst tot uitvoeren van de opdrachten als bedoeld in lid 1 kan na totstandkoming daarvan tussentijds door de opdrachtgever worden geannuleerd, echter blijft de opdrachtgever dan de volledige overeengekomen prijs verschuldigd als ware Passion For Cars Houten in de gelegenheid gesteld de overeenkomst volledig na te komen, met dien verstande dat indien voor Passion For Cars Houten besparingen uit een tussentijdse annulering voortvloeien, ter zake prestaties van derden die nog konden worden geannuleerd of vermeden, de aan deze derden toekomende betalingen niet aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

4. Indien en voor zover de opdracht wordt uitgevoerd op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, neemt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico alle maatregelen zodat de door Passion For Cars Houten tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip in de gelegenheid worden gesteld om de opdracht uit te voeren en zij de werkzaamheden c.q. diensten kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Passion For Cars Houten dit noodzakelijk acht, dient de opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot het uitvoeren van de opdracht buiten de normale werkuren. Passion For Cars Houten zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen. 

5. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel, is Passion For Cars Houten, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen door te berekenen aan de opdrachtgever. 

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN RECLAMES 

1. De opdrachtgever is gehouden het voertuig c.q. in bewaring gegeven andere zaken (steeds) op het moment dat deze naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden of verleende diensten, hem ter beschikking wordt/worden gesteld, te controleren op zichtbare gebreken. In geval van ten tijde van de beschikbaarstelling van het voertuig c.q. de zaken redelijkerwijs zichtbare gebreken, dient de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling te doen aan Passion For Cars Houten. Van ten tijde van de beschikbaarstelling van het voertuig c.q. de zaken aan de opdrachtgever redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen nadat hem het gebrek ter kennis is gekomen, althans dit gebrek hem redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk mededeling te doen aan Passion For Cars Houten. 

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Passion For Cars Houten uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort. 

3. Behoudens voor zover door de opdrachtgever aannemelijk wordt gemaakt dat deze schade is ontstaan als gevolg van een aan Passion For Cars Houten toe te rekenen omstandigheid, worden klachten ten aanzien van gebreken van onderdelen van het voertuig waarop de werkzaamheden geen betrekking hadden, niet in behandeling genomen dan wel zonder verder onderzoek afgewezen. 

4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan. 

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN 

Passion For Cars Houten spant zich in de overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Passion For Cars Houten vermelde uitvoerings- en opleveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Passion For Cars Houten treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Passion For Cars Houten schriftelijk in gebreke heeft gesteld in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Passion For Cars Houten de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 

ARTIKEL 9. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Passion For Cars Houten zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. 

2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Passion For Cars Houten zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 

3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Passion For Cars Houten de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Passion For Cars Houten zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen. 

4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Passion For Cars Houten gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet 

onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Passion For Cars Houten op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden. 

5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Passion For Cars Houten een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 

6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. 

ARTIKEL 10. | OVERMACHT 

1. Passion For Cars Houten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 

2. Gedurende de periode van overmacht worden de contractuele verplichtingen van partijen opgeschort. 

3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

4. Indien Passion For Cars Houten bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 

5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Passion For Cars Houten is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Passion For Cars Houten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Passion For Cars Houten gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld. 

3. Voorts is Passion For Cars Houten gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Passion For Cars Houten kan worden gevergd. 

4. Tenzij de opschorting of ontbinding van de overeenkomst niet aan hem kan worden toegerekend, komen alle hiermee in verband staande extra te maken kosten en door Passion For Cars Houten geleden schade voor rekening van de opdrachtgever. 

5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Passion For Cars Houten op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 

6. Indien Passion For Cars Houten de overeenkomst op grond van dit artikel geheel of gedeeltelijk ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN 

1. Het aanbod van Passion For Cars Houten vermeldt een zo nauwkeurige mogelijke opgave van alle prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, uurtarieven, vaste pakketprijzen voor stalling en opslag, en de daarbij uitdrukkelijk inbegrepen werkzaamheden en/of diensten en andere bijkomende tarieven. 

2. Indien werkzaamheden of diensten op basis van nacalculatie worden aangeboden, dienen de opgegeven prijzen en kosten slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Passion For Cars Houten gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Passion For Cars Houten gemaakte kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. 

3. Passion For Cars Houten is gerechtigd zijn prijzen voor opslag en stalling te wijzigen, doch niet eerder dan dat de lopende contractperiode is verstreken, Van een prijsverhoging zal Passion For Cars Houten, voordat de prijsverhoging van kracht wordt, uiterlijk twee maanden vóór afloop van de lopende contractperiode schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. 

4. Passion For Cars Houten is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de opdrachtgever door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Passion For Cars Houten alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijk overeengekomen condities na te willen komen. 

5. Passion For Cars Houten is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en kosten te vorderen. In dat geval is Passion For Cars Houten jegens de opdrachtgever niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de opdrachtgever deze betaling volledig aan Passion For Cars Houten heeft voldaan. 

6. Passion For Cars Houten is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van het voertuig c.q. zaken, dat/die hij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Passion For Cars Houten met betrekking tot dat voertuig c.q. die zaken volledig is betaald inclusief eventuele rente en kosten, tenzij deze vordering nog niet opeisbaar is. 

7. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient deze, onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, op de door Passion For Cars Houten voorgeschreven wijze. 

8. Indien betaling middels automatische incasso is overeengekomen, is Passion For Cars Houten, in geval een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd, dan wel gestorneerd wordt, gerechtigd om, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, redelijke administratiekosten in rekening te brengen en de betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te verlangen. 

9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar. 

10. Indien tijdige betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Passion For Cars Houten verschuldigd is, achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt de dan geldende wettelijke rente indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument. 

11. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. 

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID 

1. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door: 

 • een onjuistheid of onvolledigheid in de door hem verstrekte gegevens; 
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van opdrachtgevers verplichtingen die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien; 
 • een omstandigheid die anderszins niet aan Passion For Cars Houten kan worden toegerekend. 

2. Behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever worden gebreken aan het voertuig c.q. in bewaring gegeven zaken geacht reeds aanwezig te zijn geweest voordat het voertuig c.q. de zaken in het kader van de overeenkomst ter beschikking van Passion For Cars Houten is/zijn gesteld. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, verklaart de opdrachtgever dat de op het door hem ondertekende intakeformulier vermelde zichtbare gebreken of beschadigingen ten tijde van de beschikbaarstelling van het voertuig c.q. de zaken aanwezig waren. Een verwijzing naar dit intakeformulier door de opdrachtgever stelt niet zonder meer vast dat de daarop niet vermelde gebreken of beschadigingen door Passion For Cars Houten zijn veroorzaakt. 

3. Passion For Cars Houten is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 

4. Indien op basis van de omstandigheden van het geval en onverminderd het bepaalde in artikel 5.10 en 5.12, een verdergaande aansprakelijkheid van Passion For Cars Houten mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Passion For Cars Houten betrekking heeft. In afwijking van de vorige zin is de aansprakelijkheid van Passion For Cars Houten beperkt tot de factuurwaarde berekend over de laatste zes maanden van de overeenkomst, indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden. Indien de schade betrekking heeft op verlies van het voertuig c.q. de zaken waarvoor Passion For Cars Houten aansprakelijkheid is, is de aansprakelijk van Passion For Cars Houten, in afwijking van het voorgaande, beperkt tot de dagwaarde van het voertuig c.q. de zaken. 

5. Wordt een beroep van Passion For Cars Houten op het bepaalde in het vorige lid in rechte vernietigd, dan zal de aansprakelijkheid van Passion For Cars Houten nimmer meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Passion For Cars Houten daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Passion For Cars Houten dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 

6. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Passion For Cars Houten bedraagt één jaar. 

7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Passion For Cars Houten, zal de opdrachtgever Passion For Cars Houten vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Passion For Cars Houten. 

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN 

1. Passion For Cars Houten verwerkt de van de opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden nimmer aan derden beschikbaar gesteld voor andere doeleinden dan strikt noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij gegevensverstrekking aan derden geschiedt krachtens een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel. 

2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Passion For Cars Houten aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.